Regulamin – Porady Online

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną – porady prawne online przez AB Kancelaria Radcy Prawnego Angelika Baran

1) Postanowienia wstępne
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia porad prawnych drogą elektroniczną w formie porad online za pośrednictwem strony internetowej www.abkancelariaprawna.pl w zakładce Konsultacje online, zwane dalej „Porady online”, której administratorem jest AB Kancelaria Radcy Prawnego Angelika Baran, NIP: 6751732824, ul. Prof. M. Bobrzyńskiego 31B/ lok 6, 30-348 Kraków, zwana dalej „Kancelarią”.

Regulamin zawiera warunki i zasady udzielania Porad online za pośrednictwem strony internetowej www.abkancelariaprawna.pl w zakładce Konsultacje online, a które Klient akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.abkancelariaprawna.pl w zakładce Konsultacje online i jego przesłanie. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: „Porada online”- udzielona za pośrednictwem sieci Internet, skype’a, e- mailowo lub telefonicznie zgodnie z wyborem Klienta po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym wskazanym w „Opisie problemu” w Formularzu, za wynagrodzeniem, którego wysokość zależna jest od dziedziny prawa, której dotyczy porada, a polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie postawione przez Klienta w „Opisie Problemu”. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Porad online, po wypełnieniu prawidłowo Formularza i jego przesłaniu oraz po dokonaniu płatności za niniejszą Poradę Online.

„Kancelaria” – AB Kancelaria Radcy Prawnego Angelika Baran, NIP: 6751732824, ul. Prof. M. Bobrzyńskiego 31B/ lok 6, 30-348 Kraków.

„Wynagrodzenia za poradę online”- wysokość wynagrodzenia za udzielenie Porady online zostało umieszczone w Formularzu, jego wysokość jest zależna od Dziedziny prawa w zakresie, której ma być udzielona Porada prawna.

„Formularz”- warunkiem uzyskania Porady online jest wypełnienie przez Klienta Formularzu na stronie internetowej www.abkancelariaprawna.pl w zakładce Konsultacje online. W celu prawidłowego wypełnienia Formularzu, Klient zobowiązany jest do:
– wyboru dziedziny prawa, z zakresu której ma być udzielona Porada online,
– wybrania termin i godziny Porady Online,
– podania danych oraz adresu e-mail,
– podania numeru telefonu,
– opisu problemu ze wskazaniem pytania,
– prawidłowego opłacenia Formularzu.

Kancelaria świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w formie porad prawnych online.Porad prawnych udzielać będzie radca prawny wskazany w Formularzu.

2) Zasady udzielania Porad online.
Korzystanie z Porad online jest dobrowolne.
Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed wysłaniem Formularza online do Kancelarii. Klient może zapoznać się z treścią regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony www.abkancelariaprawna.pl. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili prawidłowego wysłania Formularzu i jego opłaceniu. W celu uzyskania Porady prawnej online Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz za pośrednictwem strony internetowej www.abkancelariaprawna.pl w zakładce Konsultacje online i dokonać jego opłacenia. Klient dokonując wyboru dziedziny prawa z zakresu jakiej ma być udzielona Porada online akceptuje wysokość wynagrodzenia, która została wskazana w Formularzu. Kancelaria przystępuje do realizacji udzielenia Porady online we wskazanym przez Klienta terminie. Porada online drogą e – mailową, zostanie przesłana do Klienta w ciągu 3 dni roboczych licząc od terminu wybranego w Formularzu. Kancelaria udziela Porad online w oparciu o wskazany przez Klienta stan faktyczny w „Opisie Problemu” w Formularzu. Kancelaria jest uprawniona do zadania dodatkowych pytań dotyczących stanu faktycznego. W zakresie Porady online drogą e-mailową, termin jej realizacji i przesłania należy liczyć od dnia udzielenia przez Klienta odpowiedzi na dodatkowe pytania. W przypadku nieudzielenia przez Klienta odpowiedzi na pytania dodatkowe w terminie 3 dni roboczych, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości udzielenia Porady online z uwagi na brak istotnych informacji o stanie faktycznym. O niniejszym Klient zostanie poinformowany drogą e – mailową na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Następnie Kancelaria zwraca Klientowi Wynagrodzenie na jego rachunek bankowy, z którego zostało zapłacone Wynagrodzenie. Wynagrodzenie za Poradę prawną wskazane w Formularzu obejmuje udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie dotyczące przedstawionego stanu faktycznego w „Opisie problemu”.

 

3) Prawa i obowiązki stron
Klient może rozwiązać zawartą umowę, z zastrzeżeniem zatrzymania przez
Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej Usługi.
Kancelaria oraz Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień niniejszego regulaminu.
Kancelaria ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie z przyczyn losowych niezależnych od Kancelarii lub Klienta.
Konsument traci prawo odstąpienia od umowy o udzielenie Porady online po spełnieniu świadczenia (po udzieleniu Porady online).

Kancelaria może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:
1) Klient nie udzieli Kancelarii odpowiedź na pytania dodatkowe w ciągu 3 dni roboczych lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do wykonania Porady online.
2) Zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego,
3) Konsument może odstąpić od umowy o udzielenie Porady online bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, a więc od dnia przesłania i opłacenia Formularzu.

Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Kancelaria nie zrealizuje Porady online w umówionym terminie. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługę rzetelnie, z należytą starannością oraz doświadczeniem zawodowym.
Kancelaria zapewnia, że radca prawny udzielający porady online zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska  w związku z jej świadczeniem.

4) Reklamacja
Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanej Porady online na adres e- mail: kontakt@abkancelariaprawna.pl.
Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
1. zrealizowane Porady online, które są niekorzystne dla Klienta,
2. zrealizowane Porady online, które były oparte na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub informacji wskazanych/ przesłanych przez Klienta;
Reklamacja jest rozpatrywana przez Kancelarię w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W treści reklamacji należy wskazać:

dane Klienta, adres e-mail, wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z jego uzasadnieniem oraz sposobu jej rozpatrzenia najbardziej dogodnego dla Klienta, a także wskazanie ewentualnych żądań Klienta.

Reklamacja rozpatrzona zgodnie z regulaminem nie podlega ponownemu
rozpatrzeniu.

5) Ochrona danych osobowych
Polityka prywatności oraz informacje o administratorze danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.abkancelariaprawna.pl.

6) Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od dnia 30 marca 2023 r.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności:
1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Kancelaria ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Klient akceptując regulamin jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień obowiązujących w dniu wysłania Formularza.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią a Klientem związanych z udzieleniem Porady online będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Kancelarii.