Polityka Prywatności

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza „Polityka ochrony danych osobowych”, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych AB Kancelaria radcy Prawnego Radca Prawny Angelika Baran w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Angelika Baran prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą AB Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Angelika Baran, NIP: 6751732824 (dalej zwanym AB Kancelaria);

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE U ADMINISTRATORA DANYCH

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane:

a) w sposób tradycyjny – w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych;

b) w systemach informatycznych.

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych przez AB Kancelaria stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może mieć miejsce w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia pomocy prawnej lub podjęcia działań na żądanie określonej osoby przed zawarciem niniejszej umowy do czasu jej realizacji oraz dokonania stosownych rozliczeń.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Ponadto dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny oraz nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez AB Kancelaria:
 • pracownikom świadczącym pracę na rzecz administratora na innej podstawie niż umowa o pracę;
 • podmiotom świadczącym na rzecz AB Kancelaria usługi doradcze, prawne, rachunkowe, płatnicze,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, Poczta Polska, inne instytucje płatnicze);
 • innym podmiotom, przy pomocy, których AB Kancelaria wykonuje określone umowy, świadczy usługi elektroniczne, wykonuje prawa i obowiązki wynikające z ww. umów, a tym samym, nawiązuje z Państwem kontakt;
 • AB Kancelaria może zostać zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom upoważnionym do żądania ich udostępnienia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom ścigania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do:
  a) żądania od AB Kancelaria dostępu do danych osobowych;
  b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  d) przenoszenia danych osobowych;
  e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie wyrażonej wcześniej zgody;
  f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W celu realizacji uprawnień określonych w pkt 1, możecie Państwo wystąpić z określonym żądaniem do AB Kancelaria drogą mailową na adres: kontakt@abkancelariaprawna.pl lub listownie na adres: ul. Michała Bobrzyńskiego 31B/lok6, 30-348 Kraków.
 4. AB Kancelaria bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania, któregoś z żądań wskazanych w pkt 1 – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z jego wniesieniem.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowego używa plików cookies, tj. niewielkich plików zapisywanych na komputerze lub innym urządzeniu (tablet, telefon, itp.), z którego korzysta Klient, i z którego odwiedza stronę internetową.
 2. Strona wykorzystuje:
  1) pliki cookies sesyjne, tj. pliki trwale usuwane z pamięci i urządzenia, na którym były przechowywane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej;
  2) pliki cookies trwałe, tj. pliki pozostające na urządzeniu do momentu ich ręcznego usunięcia;
 3. W ramach plików cookies gromadzone są następujące dane: adres IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, język, dostawę usług internetowych, informacji o czasie, dacie oraz lokalizacji.